O PODJETJU

Družba je bila ustanovljena februarja 2012 v Mariboru z glavno dejavnostjo proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas (SKD 28.300). Proizvodno – prodajni program podjetja se sestoji iz merilnega in risalnega pribora. Triso je blagovna znamka s 100 letno tradicijo proizvodnje meril. Danes znamka Triso uspešno nadaljuje svojo dejavnost pod podjetjem Triso d.o.o. Delovni kader, tiskarji, proizvodni delavci, tehnologi in komercialno osebje se je pridružilo podjetju Triso d.o.o. Skupaj si prizadevamo za nadaljnji razvoj proizvodnje in prodaje blagovne znamke.

TRISO skozi zgodovino

1904
Leta 1904 je podjetnik iz Slovenj Gradca J. A. Siegel pričel proizvajati lesena merila.

1927
Podjetje prevzame g. Ivan Mikolic in kot uspešen podjetnik močno razširi paleto lesenih izdelkov z igračami in šolskimi pripomočki.

1945
Po 2. svetovni vojni je Tovarna meril razširila program tudi s kovinskimi in plastičnimi merili.

1972
Leta 1972 se je Tovarna meril preoblikovala v delovno organizacijo z nazivom "Slovenijales Tovarna meril Slovenj Gradec", sestavljeno iz štirih proizvodnih organizacijskih enot (Plastika, Kovine, Les in Kopa) in skupne servisne enote. V letu 1979 so organizacijske enote postale samostojna podjetja (TOZDi), proizvodni program šolskih pripomočkov in brizganja termoplastov pa je v celoti prevzel TOZD Tovarna meril Plastika.

1996
Leta 1996 je podjetje Triso preoblikovano v delniško družbo. S postopno izgubo jugoslovanskih trgov, posledice zastarele tehnologije in pomanjkanja vizije in strategij bodočega poslovanja, Triso d.d. 2007 leta preneha delovati kot družba. Proizvodnja meril in risalnega pribora se seli in gostuje pod različnimi podjetji z željo po ohranitvi blagovne znamke, do ustanovitve podjetja Triso d.o.o. leta 2012.

2012
Februarja 2012 se na pobudo delujočih zaposlenih na blagovni znamki Triso, ustanovi novo podjetje Triso d.o.o. Vodstvo podjetja vpelje na novo oblikuje politiko podjetja in postavi sodobne poslovne strategije. V podjetju se prične z novimi dizajni in izboljšavami proizvodov zasnovanih na novih tehnologijah. Izdelki se proizvajajo na najsodobnejših strojih za brizganje plastike s 100% izkoristkom. Uporabljene surovine so najvišje kvalitete. V tem času je izdelan novi flex program, modificirane merilne skale, nove barve proizvodov, novo vakuumsko pakiranje, novi dizajn in vzorec embalaže, novi katalogi itd. Tudi v prihodnosti bomo nadaljevali razvojni trend s ciljem raznolikosti na trgu in izpolnjevanja potreb kupcev.

POSLANSTVO družbe

Družba v poslovnem okolju išče slovensko znanje (inovacije, patenti) za nove izdelke in tehnologije ki imajo dober potencial za proizvodnjo in trženje in nato za te izdelke prevzame vzpostavitev tržnih poti na nabavni in prodajni strani.

VIZIJA družbe

Z implementacijo obstoječega in novega znanja (know-how) bomo v naslednjih letih zgradili močno družbo, ki bo sposobna kadrovsko in finančno izpeljati inovativne projekte na področju uvedbe izdelkov na tržišče in bo tako zadovoljila pričakovanja lastnikov, zaposlenih in okolja.

STRATEGIJA družbe

Družba bo v prvih dveh letih poslovala z minimalno kadrovsko zasedbo in se osredotočila na projekt pridobivanja novih poslovnih tujih partnerjev in zastopnikov ter organizacijo prodaje pri teh partnerjih v tujini.
Glede na potrebe, bo družba manjkajoče znanje in kadre pridobivala na prostem trgu, predvsem pa v svoji okolici in iz dosedanjih poslovnih povezav. V postopni rasti bo družba v naslednjih petih letih ustvarila do kot 10 stalnih strokovnih delovnih mest. Posebna skrb bo veljala razvijanju in zaščiti intelektualne lastnine v vidu patentov, modelov in blagovnih znamk.

MANAGEMENT KAKOVOSTI

V naši percepciji sodobnega poslovanja ima kvaliteta vodilno vlogo. Z označbo kvaliteta ne mislimo le na kvaliteto naših proizvodov, temveč na celotni koncept kvalitete. To demonstrira Certifikat ISO9001:2000.